Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)


Çiftçiler yıllık ürün ekilişlerine göre T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çiftçilere birtakım desteklemeler sunmaktadır.
Çiftçilerin bu desteklemelerden yararlanabilmeleri için başvuru öncesinde Bakanlığın belirlediği ÇKS formlarından (Form C, Muvafakatname-1, Muvafakatname-2, Kira Sözleşmesi vs.) araziyle ve ekilişle ilgili olanları doldurmaları gerekir.

Doldurulan bu formalara arazinin bulunduğu yerin bağlı olduğu muhtarın imzalı ve mühürlü onayı alınır.
Son olarak onaylanmış bu formlarla birlikte arazilerin bağlı bulundukları İl veya İlçe Tarım Müdürlükleri'ne başvuru yapılır.

Çiftçi Defteri'de arazi ve ekiliş bilgileri, ÇKS formlarına göre kaydedildiğinde belgeler otomatik olarak hazırlanır.

ÇKS sitemenie göre arazi ekleme;
 
ÇKS'ye uyumlu olarak bilgi girmek için "Arazinin Adı, Vasfı ve Alanı" bilgileri yanında "İl, İlçe, Köy, Ada, Parsel, Sulu-Kuru, Sera ve Tapu Vasfı" bilgileri de kaydedilir. Bu işlem için ÇKS'ye Göre Giriş düğmesini işaretleyin, ilgili boşluğa girin, aşağıda belirtilen bilgileri yazın ve Kaydet butonuna tıklayın.
 

Arazinin Adı : Araziye verilen ad yazılır.
Vasfı : "Tarla, bahçe, sera ve bağ" vasıflarından araziye uygun olan seçilir.
Alanı : Arazinin ekim alanı dekar cinsinden yazılır.
İl : Arazinin bulunduğu ilin adı yazılır.
İlçe : Arazinin bulunduğu ilçenin adı yazılır.
Köy : Arazinin bulunduğu köyün adı yazılır.
Ada : Arazinin ada numarası yazılır.
Parsel : Arazinin parsel numarası yazılır.
Sulu-Kuru : Araziye uygun olan ifade seçilir.
Sera : Arazide sera var ise yandaki kutu işaretlenir.
Tapu Vasfı : Arazinin tapuda belirtilen vasfı yazılır.
 
ÇKS'ye göre girilen arazi bilgilerine kaydedilen arazinin hissedar bilgileri de eklenir. Her hissedar için ayrı ayrı kaydedilir.
 
Arazi hissedar bilgisi girmek için öncelikle arazinin hissedarlarına göre "Tüzel, Kendi Malı, Muvafakatname-1, Eşi, Annesi, Babası, Çocuğu, Taahhütname ve Kira" seçeneklerinden uygun olan seçilir.
 

Tüzel : Ekim yapılan arazinin hissedarları arasında şirket veya kurum olan var ise bu hissedarların bilgilerini girmek için seçilir.
Kendi Malı : Ekim yapılan arazinin hissedarlarından biri ÇKS formlarını hazırlayan çiftçi ise çiftçinin bilgilerini girmek için seçilir.
Muvafakatname-1 : Ekim yapılan arazinin hissedarları arasında ÇKS formlarını hazırlayan çiftçinin; bu çiftçinin eşinin, annesinin, babasının ve çocuğunun dışında başka hissedar var ise; bu hissedarların bilgilerini girmek için seçilir.
Eşi : Ekim yapılan arazinin hissedarlarından biri ÇKS formlarını hazırlayan çiftçinin eşi ise çiftçinin eşinin bilgilerini girmek için seçilir.
Annesi : Ekim yapılan arazinin hissedarlarından biri ÇKS formlarını hazırlayan çiftçinin annesi ise çiftçinin annesinin bilgilerini girmek için seçilir.
Babası : Ekim yapılan arazinin hissedarlarından biri ÇKS formlarını hazırlayan çiftçinin babası ise çiftçinin babasının bilgilerini girmek için seçilir.
Çocuğu : Ekim yapılan arazinin hissedarlarından biri ÇKS formlarını hazırlayan çiftçinin çocuğu ise çiftçinin çocuğunun bilgilerini girmek için seçilir.
Taahhütname : Ekim yapılan arazinin hissedarları arasında sağ olmalarına rağmen ÇKS formlarına imza alınamayan kişiler var ise bu kişilerin bilgilerini girmek için seçilir.
Kira : Ekim yapılan arazi için kira sözleşmesi yapıldıysa mal sahibinin bilgilerini girmek için seçilir.
 
Yukarıdaki seçim yapıldıktan sonra ilgili hissedara ait olan "T.C. No, Ad, Soyad, Baba Adı, Doğum Tarihi, Pay, Payda, Alan; kira ise kira başlangıç tarihi ve kira bitiş tarihi" bilgileri kaydedilir.
 

Bu işlem için ilgili boşluğa girin, aşağıda belirtilen bilgileri yazın ve Kaydet butonuna tıklayın.
 

T.C. No : Hissedarın nüfus cüzdanında yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılır.
Adı : Hissedarın nüfus cüzdanında yer alan adı yazılır.
Soyad : Hissedarın nüfus cüzdanında yer alan soyadı yazılır.
Baba Adı : Hissedarın nüfus cüzdanında yer alan baba adı yazılır.
Doğum Tarihi : Hissedarın nüfus cüzdanında yer alan doğum tarihi yazılır.

Pay : Ekilen arazinin tapusunda yer alan hissedarın payı yazılır.
Payda : Ekilen arazinin tapusunda yer alan payda yazılır.
Alan : Ekilen arazinin tapusunda belirtilen alan yazılır.
Kira Başlangıç Tarihi : Ekilen arazinin kira sözleşmesi varsa kira sözleşmesinde belirtilen kira başlangıç tarihi yazılır.
Kira Bitiş Tarihi : Ekilen arazinin kira sözleşmesi varsa kira sözleşmesinde belirtilen kira bitiş tarihi yazılır.
ÇKS sistemine göre ürün ekilişlerinin dağıtımı;


ÇKS'ye göre girişi yapılan arazilerin EKİM PLANI sayfasında tanımladığı bilgiler hissedarlara dağıtılır. Her arazi ve o araziye ait her hissedar için ayrı ayrı yapılır.

Hissedarlara ait alanların ne kadarlık alanına hangi ürün ekildiği belirtmek için "Sene, Arazi, 1. Ürün, varsa 2. Ürün, Hissedar ve Kalan Alan" bilgileri kaydedilir. Bu işlem için Üretimi Hissedarlara Dağıt butonuna tıklayın. Açılan pencerede ilgili bilgileri seçin veya yazın ve Kaydet butonuna tıklayın.

Her arazi ve o araziye ait her hissedar için ayrı ayrı yapılır.

Sene : Dağıtımı yapılan ekim planının senesini aşağı ok simgesine tıkladıktan sonra açılan listeden seçilir.
Arazi : Dağıtımı yapılan ekim planının arazisini aşağı ok simgesine tıkladıktan sonra açılan listeden seçilir.
1. Ürün : Dağıtımı yapılan ekim planının 1. ürününü aşağı ok simgesine tıkladıktan sonra açılan listeden seçilir.
2. Ürün : Dağıtımı yapılan ekim planının varsa 2.ürününü aşağı ok simgesine tıkladıktan sonra açılan listeden seçilir.
Hissedar : Dağıtımı yapılan ekim planının  ilgili hissedarı aşağı ok simgesine tıkladıktan sonra açılan listeden seçilir.
Kalan Alan : Dağıtımı yapılan ekim planı için ürün ekildiği belirtilen hissedara ait arazi alanı yazılır.
 
Ürünlerin hissedarlara dağıtımı tamamlandığında ÇKS formları hazırlanmış olur. İstenildiği zaman hazır olan ÇKS formların çıktısı "Üretim Yılı, Form ve Köy" belirtilerek alınabilir.

Bu işlem için ÇKS Belgelerini Hazırla butonuna tıklayın. Açılan pencerede ilgili bilgileri seçin ve Yazdır butonuna tıklayın.

 
Yetiştirilen ürün hasat edildikten ve satıldıktan sonra, ekim planı sonlandırılır. Sonlandırılan ekim planına gelir ve gider kaydı yapılamaz. Bu işlem için Ekimi Bitir butonuna tıklayın.
 
Kaydettiğiniz ekim planlarını tekrar düzenleyebilirsiniz. Bunun için ilgili ekim planının hizasındaki Düzenle işlemini ifade eden kalem simgesine tıklayın. Yukarıdaki satırda, eski ekim planının bilgileri gelecektir. Bu satırda değişiklik yapmak için ilgili alanı seçin, eski bilgileri silin, yeni bilgileri yazın ve Kaydet butonuna tıklayın.